RSS

BAB 2

BAB 2 TINGKATAN 1 : ZAMAN PRASEJARAH

 

 

Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu.

Ms : 21

1   Zaman di atas merujuk kepada zaman

A Paleolitik

B Neolitik

C Mesolitik

D Logam

Ms : 21

2   Antara ciri-ciri penempatan masyarakat zaman Paleolitik ialah

I  di dalam gua

II di sekitar tasik

III di kaki gunung

IV di pingir pantai.

A       I dan II

B       I dan IV

C       II dan III

D       III dan IV

Ms : 21

3 Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan  oleh masyarakat zaman paleolitik ialah

I menternak binatang

II menanam padi sawah

III memburu binatang liar

IV memungut hasil hutan

A       I dan II

B       I dan IV

C       II dan III

D       III dan IV

 

Ms : 21

4   Antara tapak kajian masyrakat Paleolitik di Malaysia ialah

I Tingkayu,Sabah

II Gua Merudu, Sabah.

III Gua Harimau, Perak

IV Kota Tampan, Perak

A        I dan II

B        I dan IV

C        II dan III

D        III dan IV

 

 

Ms : 21

5   Kepercayaan masyarakat di atas dikenali sebagai

A Hoabinh

B animisme

C mitos

D lagenda

 

Ms : 21

6   Amalan masyarApakah amalan dalam upacara perkuburan dalam zaman Paleolitik?

I Mayat dibiarkan di dalam gua

II Mayat ditanam bersama kepingan logam

III Mayat di kebumikan kaki terlipat

IV Mayat di kebumikan dengan makanan dan alat batu.

A   I dan II

B   I dan IV

C   II dan III

D  III dan IV

Ms : 23

7   Apakah penemuan yang di temui di gua Gunung Runtuh  pada tahun 1990 ?

A kapak gengam

B rangka binatang

C manusia perak

D artifak tembikar

Ms : 21

8    Antara berikut yang manakah penemuan zaman Paleolitik di Malaysia

I  alat penetak

II  tulang mawas

III kapak  gengam

IV periuk belanga

A     I dan II

B     I dan IV

C     II dan III

D     III dan IV

Alat  batu seperti alat batu Hoabinh yang terdapat di Vietnam telah wujud di Bukit Jawa, Lenggong kira-kira 200 000 tahun dahulu

 

Ms : 21

9   Pernyataan di atas merujuk hasil penyelidikan oleh pusat ArkeologiMalaysia,USM hasil

penyelidikan tersebut membuktikan

A masyarakat Paleolitik berhubung dengan negara luar.

B masyarakat Paleolitik menjalankan perdagangan

Cmalaysiatidak mengalami zaman Mesolitik

D wujud zaman Mesolitik di Malaysia

 

 • Tingkayu ,Sabah
 • KotaTampan , Perak
 • Gua Niah ,Sarawak

 

 

 

 

Ms : 21

 

10   Maklumat di atas merujuk lokasi zaman Prasejarah.

Zaman tersebut ialah zaman

A  Logam

B  Neolitik

C  Mesolitik

D  Paleolitik

 

Ms : 21

11   Apakah faktor yang   menyebabkan  orang zaman Paleolitik memilih gua batu kapur sebagai

tempat kediaman

I   melindung daripada cuaca panas dan hujan.

II   mengelakan ancaman binatang buas.

III  terdapat sumber air di dalam gua.

IV  boleh mengamalkan hidup bermasyarakat

A               I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

 

 

 • Menumbuk
 • Mempertahankan diri
 • X

Peralatan batu

 

 

 

 

 

 

 Ms : 21

12   Orang zaman  Paleolitik menggunakan perlatan batu untuk memudahkan kehidupan harian

mereka.X ialah

A menebang pokok

B memburu

C memotong

D mengali

Ms : 21

13   Apakah kegiatan utama masyarakatpada zaman Paleolitik?

I berburu

II memungut hasil hutan

III bercucuk tanam

IV menternak binatang

A             I dan II

B            I dan IV

C            II dan III

D            III dan IV

Ms : 21

14   Masyarakat pada zaman Paleolitik mengamalkan upacara perkuburan. Apakah jenis barang-

barang yang dikebumikan bersama mayat pada zaman tersebut

I haiwan ternakan

II barang perhiasan

III makanan

IV peralatan batu.

A   I dan II

B   I dan IV

C   II dan III

D   III dan IV

Ms : 21-22

15  Lokasi tertua diMalaysiayang membuktikan melalui zaman Prasejarah dunia ialah di

A Lenggong, Perak

B Gua Cha, Kelantan

C Bukit Tengkorak ,Sabah

D Singai Tembeling ,Pahang

Ms : 24

 16   Antara berikut yang manakah merupakan kawasan penempatan orang zaman Neolitik

I Gua Niah, Serawak

II Gua Cha, Kelantan

III Bukit Tengkorak

IV Gua Harimau, Perak

A I dan II

B                 I dan IV

C                 II dan III

D                 III dan IV

 

 

Zaman

Teknologi

Paleolitik

Batu

Neolitik

X

Logam

Gangsa dan besi

 

 

 

 

 

 

           Ms : 24-25

17   Kemajuan teknologi masyarakat Zaman Prasejarah turut berkembang. Apakah teknologi

yang diwakili oleh X

A kayu

B kuprum

C tembikar

D Plastik

          Ms : 24-25

18   Apakah yang dimaksudkan dengan sistem masyarakat yang wujud pada zaman Neolitik

I menghormati jiran

II membuat penbahagian kerja

III mempunyai ketua

IV hidup secara berpuak-puak

A               I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

 

 

 • Dekad
 • Zaman
 • Hijrah
 • Kurun

Ms : 24-25

19           Unit-unit ukuran di atas digunakan oleh para sejarawan. Unit-unit ini digunakan untuk

A   menulis fakta

B   mencatat rekod

C   mencatat tarikh

D   mengukur masa

 

 • Zaman Neolitik
 • Zaman Logam

 

 

 

 

 

Ms : 24-27

20   Apakah persamaan antara kedua-dua zaman  diatas

I hidup menetap

II mengunakan peralatan logam

III mengamalkan kepercayaan animisme

IV berdagang secara tukar barang

A               I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

Ms : 24

21   Apakah yang membuktikan orang zaman Neolitik mencapai kemajuan hidup berbanding

dengan zaman sebelumnya

A peralatan dihias dengan ukiran

B tinggal secara menetap

C mempunyai adat resam dan kepercayaan

D menjalankan aktiviti perdagangan

 

 

                Ms : 24-25

22  Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan perubahan perakatan yang digunakan oleh

masyarakat dahulu

A lebih gemar mengekalkan tradisi nenek moyang mereka

B wujudnya peningkatan kreativiti manusia

C peralatan diubah suai pada perbagai kegunaan

D kemajuan hidup dicapai oleh masyarakat di pinggir pantai

 

 

Sungai Tembeling , Pahang

 

 

Ms : 26

23   Apakah penemuan sejarah lokasi diatas

I candi

II kapak

III mata lembing

IV gendang gangsa

A             I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

                                                                                                                                                                                Ms : 27

24   Pada zaman logam tulang mawas digunakan untuk aktiviti

A perikanan

B penternakan

C pertanian

D perlombongan

                                                                                                                                                                                                Ms : 26

25   Kemunculan zaman logam pada kiri-kira 4000 tahun dahulu telah menandakan berakhirnya

zaman batu. Antara beriokut lokasi penenpatan orang zaman logam

I  Tingkayu ,Sabah

II Gua Cha, Kelantan

III Sungai Tembeling , Pahang

IV Gua Harimau , Perak

A              I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

Ms : 26-27

26   Apakah ciri-ciri kemajuan yang dicapai oleh masyarakat zaman logam

I   mencipta alat gangsa

II aktiviti perdangangan

III tinggal di dalam gua

IV mencipta peralatan batu

A               I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

 

 • Mempunyai adat resam dan kepercayaan
 • Aktiviti mereka tertumpu kepada kegiatan bercucuk tanam , menternak binatang , dan berdagang

 

 

 

 

 

Ms : 24

27   Maklumat diatas merujuk kepada irri-ciri masyarakat pada zaman

A  Paleolitik

B  Mesolitik

C  Neolitik

D  Logam

 

 

Ms : 26-27

28   Masyarakat zaman logam mempunyai kepercayaan tertentu terhadap kematian . Apakah yang

dilakukan kepada orang yang telah meningal dunia?

A mayat akan dibakar

B mayat akan dihanyutkan ke sungai

C mayat akan disimpan selama tujuh hari

D mayat akan dikebumikan dengan kepingan batu

Ms : 21

 

29   Apakah ciri penempatan masyarakat zaman Paleolitik

A hidup menetap

B hidup berpindah randah

C wujud sistem bermasyarakat

D membuat pembahagian kerja

 

 

 

Zaman Cara hidup
Paleolitik Berpindah randah
Neolitik  Hidup menetap

 

 

 

 

 

Ms : 21-25

30   Apakah kesan perubahan cara hidup zaman Prasejarah di atas

A mengunakan peralatan gangsa

B mengamalkan upacara keagamaan

C mewujudkan ystem  bermasyarakat

D menjalankan aktiviti memburu binatang

 

 

 

 

 

 Bukit tengkorak,  Sabah

 

Ms : 24

31   Apakah bukti yang menunjukkan wujud sistem bermasyarakat di kalangan masyarakat zaman

Neolitik

I   mempunyai ketua

II membuat pembahagian kerja

III berdagang secara tukar barang

IV mencipa peralatan tembikar

A             I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

Ms : 24-25

32      Antara berikut manakah penemuan zaman Neolitik

A kapak genggam

B Manusia perak

C anting-anting

D tulang mawas

Ms : 26-27

33      Nyatakan peralatan logam yang digunakan oleh masyarakat zaman Logam

I beliung

II tulang mawas

III mata lembing

IV pemukul kulit kayu

A             I dan II

B             I dan IV

C             II dan III

D             III dan IV

Ms : 26-27

34      Zaman Logam dan zaman Neolitik  berbeza kerana masayarakat zaman Logam

A hidup menetap

B Menternak binatang

C mempunyai  adat resam

D menjalankan aktiviti perdagangan

Ms : 21

35      Antara berikut yang manakah irri utama zaman Paleolitik

A penempatan tetap

B hidup di dalam gua

C kepercayaan animisme

D alat batu berbentuk alat repihan

Ms : 21

     36   Kegiatan utama masyarakat Paleolitik ialah

I  memburu binatang

II berdagang

III mencipta alat perhiasan

IV memungut hasil hutan

A    I dan II

B    I dan IV

C   II dan III

D   III dan IV

Ms : 22

37    Penemuan manusia Perak ini membuktikan bahawa masyarakat zaman Paleolitik telah

A menggunakan alat batu

B berpindah randah

C Hidup sara diri

D mengamalkan upacara perkuburan

 • hidup berpindah randah di kawasan terbuka
 • menjalankan kegiatan memburu dan memungut hasil hutan secara terbuka
 • mengamalkan upacara perkuburan

 

 

 

 

 

 

 

Ms : 21

38   Maklumat di atas merujuk kepada masyarakat yang terdapat disekitar kawasan

I  Gua Niah,Sarawak

II  Kota Tampan, Perak

III  Gua Harimau, Perak

IV  Suangai Tembeling, Pahang

A       I dan II

B       I dan IV

C       II dan III

D       III dan IV

 • kapak genggam
 • Alat penetak untuk memotong

 

 

 

 

 

Ms : 21

39  Alat-alat seperti di atas telah ditemui di gua-gua zaman Paleolitik.Bagaimanakah alat-alat ini

penting untuk ahli arkeolog untuk

A membuat rekonstuksi

B mempamerkannya di muzium

C menambah khazanah sejarah

D meningkat nilai mutu

Ms : 24-25

40   Antara berikut pernyataan manakah paling tepat menjelaskan zaman Neolitik di Malaysia

A  menggunakan batu

B  mengamalkan kepercayaan  animisme

C  menjalankan kegiatan perdagangan

D  perkembangan teknologi daripada batu kepada tembikar.

 

 • bermula di Malaysia kira-kira 7000 tahun dahulu.
 • selain menggunakan alat batu, masyarakat juga menggunakan  tanah liat intuk membuat tembikar.

 

 

 

 

 

 

Ms : 24

41   Maklumat di atas merujuk kepada masyarakat yang di temui di

A  Gua Cha , Kelantan

B   Gua Niah ,Sarawak

C   Batu Buruk , Terengganu.

D   Gua Harimau, Perak.

Ms : 24-25

42   Masyarakat Neolitik telah mula menjalankan perdagangan .perdagangan yang di jalankan

berbentuk

A mata wang

B antarabangsa

C pertukaran barangan

D menjaja.

Ms : 24-25

43   Mengapakah masyarakat Neolitik menetap di kawasan gua dan kawasan yang hampiran

dengan kawasan sungai

A mudah menjalankan aktiviti ekonomi

B mudah berpindah randah

C terlindung daripada ancaman musuh

D dapat barang tembikar dengan selamat

 

 • anting-anting
 • gelang

 

 

 

 

 

Ms : 25

44   penemuaan alat-alat di atas telah membuktikan bahawa masyarakat Neolitik di Malaysia

A hidup tetap di Gua

B pandai menghias diri

C menjalankan perdagangan

D mencipta alat tembikar

 

Ms : 21-27

45   Antara berikut pasangan manakah petepatan zaman  manakah adalah betul

A Gua Cha ,Kelantan- Zaman Neolitik

B Bukit Tengkorak , Sabah- Zaman Logam

C Sungai tembeling , Pahang – Zaman Paleolitik

D Gua Niah , Sarawak- Zaman Logam

 

 

 

 

 

Zaman X

 • Dikenali sebagai Hoabinh
 • Malaysiatidak mengalami zaman ini

 

 

 

 

Ms : 20-21

46           Zaman X dalam maklumat di atas ialah zaman

A   Logam

B   Neolitik

C   Mesolitik

D   Paleolitik

Ms : 26

47   Zaman Logam di Malaysia memperlihatkan perkembangan kearah penggunaan teknologi

logam yang bermula kira-kira 4000 tahun dahulu. Apakah alat logam yang digunakan?

I Besi

II Gangasa

III Emas

IV Perak

A   I dan II

B   I dan IV

C   II dan III

D   III dan IV

 

 • menghasilkan alat gangsa dan besi
 • menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu.

 

 

 

 

 

 

 

Ms : 26-27

48   Maklumat di atas merujuk kepada masyarakat di

A Gua Cha, Kelantan

B Bukit Tengkorak,Sabah

CKotaTampan, Perak

D Changkat Menteri, Perak.

 

Ms : 26-27

49   Kerja-lerja ekskavasi telah di jalankan di tapak peningalan manusia pada zaman Logam di

Gua Harimau, Perak. Pada pendapat anda, apakah artifak-artifak yang ditemui?

I Kapak genggam batu

II Alat penetak

III Sabit besi

IV Pisau logam

A     I dan II

B     I dan IV

C     II dan III

D     III dan IV

 

 

 

 

 • Sungai Tembeling, Pahang
 • Gua Harimau, Perak
 • Changkat Menteri, Perak

 

 

 

 

 

Ms : 26

50   Apakah persamaan yang terdapat pada masyarakat di tempat-tempat tersebut di atas

I Tinggal di gua batu

II memungut hasil huta

III Menghasilkan alat logam

IV Menjalankan kegiatan perdagangan

A I dan II

B                 I dan IV

C                 II dan III

D                 III dan IV

 

Penemuaan manusia Perak telah meletakkan nama Malaysia  dalam arena aekeologi dunia

Ms : 22

  51   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah keistimewaan manusia perak ini?

A Rangka tulang manusia yang temui di Perak

B Penemuan yang dipamerkan di luar egara

C Penemuaan dalam keadaan cacat yang tidak pernah dilihat

D MembuktikanMalaysiaturut mempunyai prasejarahnya.

Ms : 28

 52   Pada pendapat anda , mengapakah kita  perlu mencontohi masyarakat zaman Prasejarah

A mereka perlu mencipta peralatan tanpa teknologi moden

B mereka menggunakan alat batu dan alat logam

C mereka merupakan nenek moyang masyarakat moden

D mereka memperkenalkan sains dan teknologi kepada .

 

Gua Niah , Sarawak Gua Cha , Kelantan

 

 

Ms : 21-27

53   Apakah persamaan yang terdapat pada penduduk awal di petempatan-petempatan ini?

A menggunakan alat gangsa

B mengamalkan kepercayaan animisme

C hidup pindah randah

D menjalankan kegiatan perdagangan

Ms : 26-27

54   Mengapakah cara hidup masyarakat zaman Logam dikatakan lebih maju daripada masyarakat

zaman sebelumnya.

A menggunakan besi dan gangsa

B mengamalkan animisme

C mengamalkan perdagangan secara tukar berang

D mempunyai ystem tulisan sendiri

 

Sejenis alat logam yang dikenalikan sebagai tulang mawas dijumpai di Raup , Pahang

Ms : 27

55   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , apakah fungsi alat logam ini?

A melombong

B membuat alat batu

C mata wang

D diperdagangan

 

Mayat ditanam dengan peralatan dan makanan di dalam kubur.

 

 

Ms : 21

56   Apakah kesipulan yang dapat dibuat daripada amalan seperti di atas?

A Masyarakat mengamalkan upacara keagamaan

B upacara pengembumian amat merumitkan

C upacara mengamalkan animisme

D masyarakat mempercayai kehidupan sesudah mati

Ms : 26-27

57   Pernyataan yang manakah dapatmenerangkan kemajuan teknologi masyarakat zaman Logam

A   mahir membuat beliung

B   tahu mendirikan rumah

C   boleh membuat peralatan gangsa

D   menjalankan kegiatan perdagangan

   Ms : 20-27

58   Pada tahun1987, alat batu zaman Paleolotik telah ditemui di Kota Tampan.Bagaimanakah

ahli aekologi dapat mengesahkan bahawa alat batu itu wujud pada zaman Paleolitik

A melalui radiokorban

B melalui kaedah lisan

C melalaui kaedah cari gali

D melalaui pentarikan saintifik

Ms : 21

59   Apakah kegunaan batu tajam kepada masyarakat zaman Paleolitik

A untuk pertanian

B untuk mengisar bijirin

C untuk memburu binatang

D  Untuk diutukarkan dengan barang keperluan lain

Ms : 26

60   Apakah kegiatan yang dapat membezakan masyarakat zaman Logam dengan masyarakat

sebelumnya

A hidup menetap

B bercucuk tanam

C menghasilkan logam

D menjalankan perdagangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: